Båtplatser och hamnen

Som stugägare i Järnsida har du möjlighet att hyra båtplats. Det finns f.n. 17 platser, men med möjlighet att utöka antalet.

Båthamnen  är till för mindre båtar för fritidsbruk. Båtar med djupgående mer än 60 cm kommer inte in i hamnen vid normalt vattenstånd.

Om du vill ha båtplats kontaktar du först hamn/båtplatsansvarig (se nedan) för att få veta om det finns ledig båtplats som passar dina behov. När du och hamn/
båtplatsansvarig är överens betalar du en årlig avgift och får rätt till en båtplats i hamnen. Alla båtplatser  ska vara försedda med y-bommar. Speciella avtal gäller kring y-bommar och avgifter.

Alla stugägare med båtplats har ansvar för att gemensamma anläggningar underhålls och anvisningar följs. Stugägaren ska stå för hyran av båtplatsen.

I samband med föreningens städdagar i maj och juni förbättras bryggor, röjs sly mm. så att hamnen är i så gott skick som möjligt. Större och mer omfattande arbeten köps in externt efter beslut av årsmöte eller styrelse.

Fördelning av platser
Hamn/båtplatsansvarig har ansvar för att fördela båtplatserna utifrån befintlig kö och sköta båtplatsregistret.

Har du en plats och tillfälligtvis inte behöver den måste du kontakta hamn/båtplatsansvarig.

Årlig avgift 2020: 500 kr

Ordningsregler för hamnen

  • Alla båtar måste vara försäkrade och ska, när de ligger i hamnen, vara sjömansmässigt förtöjda.
  • Sjösättning och upptagning av båtar görs i egen regi. Sjösättning och upptagning sker på egen risk. Båtar ska vanligen vara upptagna 15 oktober, men avvikelse kan förekomma i de fall arbeten ska utföras i hamnen.
  • Medlemmar och gäster ansvarar för att hålla fint och rent för allas trevnad, men även för att undvika olyckor.
  • Om du är i hamnen och märker att vår gemensamma egendom skadats så meddela hamn/båtplatsansvarig. Åverkan på föreningens egendom polisanmäls. Styrelsen har lista över båtplatserna och dess innehavare. Om någon båt ligger illa förtöjd eller har skadats vänligen kontakta en styrelsemedlem som kan hjälpa dig få kontakt med ägaren.

Hamnansvarig
Tommy Lundquist
Stuga 87/320
Tel 072-561 54 51