ARBETSORDNINGAR FÖR JÄRNSIDA STUGÄGARFÖRENINGS KOMMITTÉER

Enligt Järnsida stugägarförenings stadgar skall på varje årsmöte väljas Kommittéer. För dessa kommittéer finns följande arbetsordningar som förtydligar vilka uppgifter, ansvar och befogenheter som gäller för respektive kommitté.

ARBETSORDNING FÖR VÄGKOMMITTÉN (Denna kommitté är vilande efter årsmötes beslut, p g a att Vägsamfällighet bildats för Järnsida stugområde)

Ansvarar för hyvling, saltning och grusning av områdets grusvägar och ansvarar även för att asfalterade vägar lagas med kallasfalt. Kommittén ser också till att vägrenar klipps samt sköter reparation och underhåll av befintliga vägskyltar. Kostnader som överstiger 5.000 kronor/år skall godkännas av styrelsen. Kommittén bör bestå av 3 ledamöter, varav en är sammankallande.

ARBETSORDNING FÖR BOULEKOMMITTÉN (Kommittén är vilande efter årsmötes beslut, p g a låg efterfrågan på aktiviteten)

Ansvarar för boulebanans skötsel och tävlingsverksamhet. Kostnader som överstiger1.000 kronor/år skall godkännas av styrelsen.

Generellt gäller att respektive kommitté vid behov kallar in förstärkning.

Järnsida 2017-07-22